Course Title : Physics
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 117-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description The "Physics Course" is extended over one semester and aims to meet the requirements of every scientific and engineering discipline, for knowledge of physics. During the course special attention is dedicated to understanding the basic principles that guide general phenomena of nature.
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Electrical field: Electric charge. Electrical field of a discrete charge distributions. Conductors and isolators. Coulomb's law. Electric field. Electric field lines. Motion of Point Charges in Electric Fields. pg. 1-26
2Electric field of a continuous charge distribution: Calculation of the electric field through Coulomb's law. Gauss theorem. Calculation of electric field intensity by Gauss theorem. pg. 34-58
3Electric field of a continuous charge distributions. Charges and fields on conductor surfaces. Equivalence of Gauss law with Coulomb law in electrostatics. pg. 60-68 Electrical potential: Potential difference. Potential due to a system of point charges. pg. 77-81
4Electric potential: Calculation of electric field by potential. Calculations of V for continuous charge distributions. Equipotential surfaces. Electrostatic potential energy. pg. 81-100
5Electrical capacity. Capacitance. Flat capacitor, cylindrical capacitor. Dielectrics, The storage of electrical energy. Combination of capacitors. pg. 110-129
6Electric current. Current and the Motion of Charges. Resistance and Ohm's Law. Energy in Electric Circuits. Combination of resistors. pg. 141-166
7Midterm exam
8DC circuits. Kirchhoff's Rules. RC circuits. Ammeters, voltmeters and ohmmeters. pg. 175-201
9Magnetic field. The force exerted by a magnetic field. Motion of a point charge in a magnetic field. Torques on current loops and magnets. Hall effect. pg. 213-238
10Magnetic field sources: The magnetic Field of moving point charges. The magnetic field of currents, the Biot-Savart law. Gauss's law of magnetism. Ampere's law. Magnetism in matter. pg. 247-269
11Magnetic induction: Magnetic flux. Induced EMF and Faraday's Law. Lens Law. Motional EMF. Eddy currents. Inductance. pg. 279-301
12Magnetic induction: Magnetic energy. Circuits RL. pg. 301-306 AC circuits. Alternating current in a resistor. Alternating currents in inductors and capacitors. pg. 343-350
13AC circuits. Rotational vectors. LC and RLC circuits without generator. The RLC circuits with a generator. The ideal transformers. pg. 353-375
14Maxwell equations and electromagnetic Waves: Displacement current. Maxwell's equations. Wave equation of electromagnetic waves. Electromagnetic radiation. pg. 386-406
15Properties of light: Speed ​​of light. Light scattering. Huygens principle. Reflection and refraction. Polarization. Laws of reflection and refraction. pg. 415-442
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët duhet të zotërojnë njohuri të përgjithëshme të parimeve kryesore të fizikës dhe të mënyrës se si ato zbatohen në disiplina inxhinierike
2Studentët duhet të demonstrojnë aftësi në përdorimin e metodës shkencore, për të kuptuar dhe shpjeguar konceptet fizike
3Studentët duhet të jenë në gjendje të analizojnë sistemet mekanike me qasje të ndryshme
4Studentët duhet të zgjidhin një shumllojshmëri problemash fizike, në mënyrë sistematike, llogjike dhe sasiore, duke shfrytëzuar teknikat e përshtatshme matematike
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects115
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade55
Contribution of final examination to overall grade45
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 111
Midterms 122
Final examination 122
Other 000
Total Work Load 125
Total Work Load / 25 (hours) 5
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)