Course Title : Final Exam/ Graduation Project
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 320-2 A -1 0 1 0 0.50 7
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description
Objectives
Course Outline
WeekTopics
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Të përgatisë një kornizë teorike
2Të shqyrtojë studimet aktuale në burime të ndryshme
3Të gjejë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve
4Të hartojë një deklaratë
5Të zbatojë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave.
6Ti referohet studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms00
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade0
Contribution of final examination to overall grade0
Total0
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16116
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 000
Assignments 000
Midterms 000
Final examination 100
Other 000
Total Work Load 16
Total Work Load / 25 (hours) 0.64
ECTS 1

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)