Emri i Lëndës : Testim Software-i dhe Sigurim i Cilësisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 316-1 A -1 2 0 2 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve Erinda Kapllani, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Moduli i paraqet një qasje sistematike te testimit software, në kuadër të jetëgjatesise se software-it, mbështetur në njohuritë e studenteve rreth software-it (të paktën Niveli 2 / I). Nëpërmjet mbulimit gjeresisht dhe thellesisht te saj, moduli përgatit studentet për të bërë një kontribut efektiv për testimin software si software-ik profesioniste.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne Testimin e Sofware-it, Nivelet e Testimit te Software-t dhe aktivitetet kyçe.
2Anaiza e prioriteteve dhe rreziqeve, Strategjite e testimit, Implementimi.
3Testim Funksional.
4Testimin e ekuivalences se klases.
5Testimi i percaktimit te bazuar ne tabele.
6Dizenjimi i rastit testues, Vleresimi i testimit.
7Testim strukturor, Testimi e rrjedhes se te dhenave.
8Provimi gjysmefinal
9Integrimi dhe sistemi i testimit, Menaxhimi i procesit testues.
10Dokumentimi dhe standartet, Mjetet e testimit.
11Hyrje ne Cilesine Software-ike, ( shkaktimi i gabimeve, objektivat, aktivitetet SCS)
12Sfida e Sigurimit i Cilesise
13Karakteristikat e procesit te mjedisit SCS-e, Procesi i Cilesise software-ike
14Komponentet e SCS
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • Systematic Software Testing by R Craig & SP Jaskiel, Artech House, 2002.
Referenca të tjera
  • Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach, C Kaner, J Bach & B Pettichord, Wiley Europe, 2002.
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pershkruaje teknikat kyçe dhe standartet ne testimin software-ik.
2Shpjegoje dhe vleresoje strategjite per testimin sofware-ik per gjithe ciklet dhe fazat individuale.
3Prodhoje dokumentacion te duhur per menaxhimin e testimit, perfshire planet e testit, program testi dhe monitorim te progresit te testit.
4Specifikoje dhe dizenjoje rastet testuese dhe te ekzekutoje nje proçedure testi per probleme te perzgjedhura.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale125
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 144
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 128
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.12
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)