Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 104-1 C 2 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje të të kryejne akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar e vetëdijes gjuhësore si dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursi efektiv social.
Objektivat Aftesite akademike ne degjim dhe te folur; gramatike dhe fjalor i zhvilluar i anglishtes;
Programi i Lëndës
JavaTema
1Jeta familjare. Shprehje foljore. Kohet e tashme dhe te shkuara. Letra & emaile joformale.
2Zhvillimet teknologjike. Robotika. Monologe. Stili formal.
3Kohet e ardhme. Dialogje. Te besh sugjerime dhe ti pergjigjesh atyre.
4Jeta e punes. Personalitetet ne zyre. Shprehje foljore. Dhenia dhe pergjigja ndaj keshillave. Letrat& emailet gjysem-formale dhe formale.
5Ceshjet shendetesore. Demtimet. Gjimnastika dhe sportet. Ushqimi dhe proteinat.
6Shprehje foljore. Foljet modale. Monologu. Dialogu. Te japesh nje opinion dhe ti pergjigjesh atij.
7Ceshtjet social dhe problemet boterore. Mjedisi. Fajli ne fomen passive. Diskutimi i shkaqeve dhe rezultateve ne nje ceshtje te caktuar.
8Provim Gjysmëfinal.
9Krimi dhe ndeshkimet. Shprehje foljore. Ndajfoljet. Diskutim interaktiv.
10Blerjet dhe sherbimi. Parate dhe shpenzimet. Fjalite kushtore dhe deshirore.
11Reklamimi dhe marketingu. Shprehje foljore. Formimi i fjaleve. Te diskutosh rreth nje ceshtjeje. Ese pro& kunder.
12Mjediset jashte dhe aktivitetet. Pamjet dhe karakteristikat gjeografike. Ligjerata e drejte.
13Moti dhe fenomenet natyrore. Tingujt ne natyre. Shprehje foljore. Formimi i fjaleve. Tregimi i nje experience.
14Peformuesit. Radio & TV. Permbledhje. Formimi i fjaleve. Fjalite me nenrenditje.
15Librat. Letersia. Muzika. Shprehje foljore. Dialog dhe monolog me alternativa.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim.
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize240
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 050
Gjysmë finale 155
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)